...des de 1996

 

PROGRAMA D’ESTUDIS

NENS/ES

assignatures:

Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora /setmana                     -col.lectiva-

                                                                                                           matèries:  improvisació i composició rítmica i melòdica, practiques lectura i dictat.


Instrument:                    Una classe de 30 minuts cada setmana -individual-

                                                                                                                       matèries: tècnica instrumental - Improvisació- Lectura a vista - Repertori.

    NIVELLS 1-2

       alumnes 6-7 anys i alumnes que comencen estudis +grans

assignatures:

Llenguatge Musical:     Una classe d’1 hora cada setmana           -col.lectiva-

                                                                         matèries:       Ritme - Mètrica - Melodia


Instrument:                    Una classe de 30 minuts cada setmana    -individual-

                                                            matèries:       Tècnica - Repertori


Laboratori d’instrument: Una classe de 30 minuts cada setmana -col.lectiva-

                                            matèries:        Improvisació- Lectura a vista -

assignatures:

Llenguatge Musical:       Una classe d’1 hora 30 minuts cada setmana            -col.lectiva-

                                                               matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia - Harmonia.

                                                                                  Pràctiques de lectura a vista, educació de loïde  i  pràctiques de dictat musical.


Taller de Composició:    Una classe de 30 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:    Composició, instrumentació i arranjaments - formes musicals

                                                                                 harmonia aplicada - contrapunt - informàtica musical.


Instrument:                      Una classe de 30 minuts cada setmana                      -individual-

                                                               matèries:     Tècnica - Repertori


Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts/setmana    -col.lectiva-

                                                               matèries:     Improvisació a l’instrument - repertori d’improvisació.


Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts/setmana   -col.lectiva-

                                                                matèries:    Lectura a vista a l’instrument.


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:

                                            ...combo integrat a llenguatge o en grup de combo.

Combo -grup instumental de música moderna-:

                                          Una classe de 60 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:       interpretació i improvisació de repertori modern en formació de combo.

SEGUIMENT: seguiment intern - escenificacions - tutories i plans personalitzats.


Seguiment intern:

Totes les matèries es treballen a “nivell resolt” .............veure metedologia

-seguiment classe x classe amb avaluació continuada / Examens de fi de nivell interns.

-entrega de certificats de nivell a final de cada nivell de llenguatge i cada nivell d’instrument.

-“educació de l’actitud”: seguiment de la capacitació creativa de l’alumne a càrrec dels directors pedagògics i tutors responsables de la formació dels alumnes.


Escenificacions:

Activitats de seguiment de l’evolució dels alumnes i d’informació a mares i pares en forma d’escenificacions i concerts.

-escenificacions de l’assignatura “Llenguatge Musical”:

                -Trobades MusicActiva alumnes nivell 1 de 6 fins a 8 anys-

Escenificació dels exercicis de la classe de llenguatge musical del nivell 1, amb assistència de mares i pares com a públic. A partir dels 9 anys NO es fan escenificacions de les matèries de llenguatge musical.                                               

-escenificacions de l’assignatura Instrument :

        nivells 1-2-3-4: Audició de fi de Nivell d’Instrument al final de cada nivell per presentar en            

        escena el  repertori de cada nivell amb entrega de Certificat de Nivell.

        nivells 5-6-7-8: Participació als Concerts d’Alumens MusicActiva. 1 concert mínim cada curs.

        Entrega de certificats de nivell en el moment en que l’alumne complerta repertori.


Seguiment personalitzat: tutories, plans especials i assessorament mares i pares.

Seguiment personalitzat per atendre l’evolució personal de cada alumne mitjançant:                            

-Tutoria: tutoria amb alumnes i mares i pares, per atendra les necesitats personals de cada alumne i afavorir la seva evolució;

-Plans especials: acceleracions i plans especials en funció de l’evolució formativa de cada alumne;

-Comunicació i assessorament a alumnes i mares i pares: Tot el seguiment de l’evolució formativa dels alumnes i també el plà de comunicació, informació i asesorament a alumnes i mares i pares d’alumnes, integrament a càrrec dels directors pedagógics de MusicActiva, tutors responsables de l’evolució de tots els alumnes.

    NIVELLS 3-4

       alumnes 8-9 anys i alumnes que comencen estudis +grans

    NIVELLS 5-6

        alumnes 10-11anys

    SEGUIMENT i TUTORIA PERSONALITZADA

       -seguiment de l’evolució formativa dels alumnes i certificats de nivell-

Carrer Massens 63 (torrre)  08024 Barcelona

93 285 06 93

662 182 321

FORMACIÓ

AMB

INSTRUMENT

FORMACIÓ

SENSE

INSTRUMENT

Nivells i edats

LLENGUATGE MUSICAL


matèries:

  1. -RITME                        col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                   col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                   col.lectiva  30 minuts/setmana                      

LLENGUATGE MUSICAL

matèries:

  1. -RITME                                         col.lectiva  30 minuts/setmana

  2. -MÈTRICA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

  3. -MELODIA                                    col.lectiva  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL


    matèries:

   -tècnica

   -improvisació

   -lectura a vista

   -repertori


        individual

        30 minuts/setmana

NIVELL I

NIVELL II

NIVELL III

NIVELL IV

NIVELL V

NIVELL VI

6 ANYS

7 ANYS

8 ANYS

9 ANYS

10 ANYS

11 ANYS

12 ANYS

13 ANYS

8 ANYS

9 ANYS

10 ANYS

11 ANYS

12 ANYS

13 ANYS

14 ANYS

NIVELL VII

NIVELL VIII

COMBO     -grup instrumental de Música moderna-

INSTRUMENT INDIVIDUAL

    matèries:

    -tècnica

    -repertori

                                   individual

                  30 minuts/setmana

LABORATORI INSTRUMENT

matèries:

    -improvisació

     -lectura a vista

                col.lectiva 2-4 alumnes

                      30 minuts/setmana

LABO. IMPROVISACIÓ

matèries:

   -improvisació

   -repertori improvisació

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

matèries:

  -tècnica

  -repertori             individual

                             30 min/setm

LABORATORI LECTURA

matèries:

   -lectura a vista 

            col.lectiva 2-4 alumnes

                  30 minuts/setmana

INSTRUMENT INDIVIDUAL

   -repertori         individual

                               30 min/setm

LABORATORI de TÈCNICA

    -tècnica instrumental

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABO. d’IMPROVISACIÓ

    -improvisació

           2-4 alumn - 30 min/setm

LABORATORI LECTURA

    -lectura a vista

           2-4 alumn - 30 min/setm

   NIVELLS 7-8

     alumnes 12-13 anys

HARMONIA

i TALLER de COMPOSICIÓ   col.lectiva 30 minuts/setmana

assignatures:

Llenguatge Musical:       Una classe d’1 hora 30 minuts cada setmana            -col.lectiva-

                                                               matèries:      Ritme - Mètrica - Melodia - Harmonia.

                                                                                  Pràctiques de lectura a vista, educació de loïde  i  pràctiques de dictat musical.


Taller de Composició:    Una classe de 30 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:    Composició, instrumentació i arranjaments - formes musicals

                                                                                 harmonia aplicada - contrapunt - informàtica musical.


Instrument:                      Una classe de 30 minuts cada setmana                      -individual-

                                                               matèries:     Interpretació de repertori instrumental - Tècnica instrumental


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:...de 2 a 4 laboratoris.


Laboratori d’instrument improvisació: Una classe de 30 minuts/setmana    -col.lectiva-

                                                               matèries:     Improvisació a l’instrument - repertori d’improvisació.


Laboratori d’instrument lectura a vista: Una classe de 30 minuts/setmana   -col.lectiva-

                                                                matèries:    Lectura a vista a l’instrument.


Laboratori d’instrument tecnica: Una classe de 30 minuts/setmana                -col.lectiva-

                                                                matèries:    Tècnica instrumental.


...en funció del plan de dedicació previst per a cada alumne:

                                            ...combo integrat a llenguatge o en grup de combo.

Combo -grup instumental de música moderna-:

                                          Una classe de 60 minuts cada setmana                      -col.lectiva-

                                                                matèries:       interpretació i improvisació de repertori modern en formació de combo.