COMPOSICIÓ

Aprèn a composar la teva pròpia música amb el material harmònic, rítmic i melòdic après a llenguatge musical i a harmonia i aprenent a utilitzar mitjans digitals -«digital music»-

Si t’interessa el tema, llegeix més…:

QUÈ APRENEM ?

COM HO APRENEM?

COMPARACIÓ amb els PROCEDIMENTS TRADICIONALS

CAPACITACIÓ CREATIVA

APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA

Continguts formatius i procediments didàctics  característics:

Utilització del material harmònic per composar: a la matèria “composició” aprenem a composar amb el material harmònic que hem après a utilitzar a la matèria harmonia. Cada nivell d’harmonia es correspon amb un nivell de composició. D’aquesta manera aconseguim que la formació en les dues matèries es realitzi de manera totalment coordinada.

Utilització del material rítmic i melòdic que hem après per composar: quan composem ho fem utilitzant també tot el material rítmic, mètric i melòdic que hem après i que seguim aprenent a les classes de Llenguatge Musical. D’aquesta manera aprenem a composar utilitzant el so musical en tots els ordres en els quals l’estructura el Sistema Musical Tradicional:-ordres rítmic, melòdic i harmònic-, i ens capacitem per construir estructures musicals completes que adopten la forma i generen l’efecte de la música que convencionalment estem acostumats a escoltar tant en l’àmbit de la música clàssica com també de la música moderna.

Operacions “compositives”: per aprendre a composar realitzem unes operacions compositives molt determinades que ens permeten evolucionar des de la construcció de les estructures harmòniques fins la composició de fragments rítmic-melòdic-harmònics complets. Aquestes operacions s’apliquen de manera sistemàtica a tots els nivells del material harmònic. Aquestes operacions es realitzen coordinant la construcció musical a nivell oral i a nivell escrit i utilitzant a més a més la utilització de MITJANS DIGITALS que faciliten i aclareixen molt el procés compositiu  i són molt estimulants. …..veure apartat següent: “DIGITAL MUSIC”

Composar cançons:  a través d’aquestes operacions, evolucionem des de la construcció dels acords i les operacions harmòniques essencials, fins la composició de cançons: 

  • La cançó reuneix els elements essencials de les “formes musicals” -una tornada i una estrofa a la que podem afegir introducció, coda, passatges ,etc…- i és la forma musical que utilitzem com a referència i com a punt de partida per poder evolucionar fins la construcció d’estructures musicals més complexes. La composició de cançons comporta també el procés creatiu de les lletres de les cançons. Utilitzem el procés creatiu de les lletres per facilitar la mobilització de la imaginació mitjançant un llenguatge que no és tant abstracte com el de la música -llenguatge verbal-, i que per tant és molt més familiar i assequible per a l’alumne/a. 
  • Arranjaments, harmonització, instrumentació: el procés pel qual composem les nostres cançons inclou els continguts de la matèria que en les formacions de música moderna s’anomena “arranjaments” i els continguts de la matèria que en música clàssica s’anomena “formes musicals” i també inclou elements d’ “instrumentació”. La formació harmònica inclou en tots els casos l’operació d’harmonització i de reharmonització de melodies.
  • Digital music: composició amb ajuda de mitjans digitals, producció musical i construcció del “home study” de l’alumne/a: les composicions es realitzen amb l’ajuda de mitjans digitals. Treballem amb els programes Garage Band i Logic. Els mitjans digitals faciliten i clarifiquen moltíssim el procés compositiu i són molt estimulants. …..veure DIGITAL MUSIC.

Comparació amb els procediments tradicionals: 

En els procediments “interpretatius” tradicionals amb què es segueix impartint l’ensenyament de la música “clàssica” als conservatoris, la composició és una especialitat del grau superior de música. Per poder treballar la composició, l’alumne/a ha d’haver fet la formació de grau elemental i grau professional d’instrument i també la formació de les assignatures d’harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals. A les formacions en música moderna, habitualment la composició tampoc està contemplada com a materia en sí mateixa ni es treballa de manera específica. A vegades i a criteri normalment del professor/a, pot ser que l’aprenentatge de les matèries “harmonia” i de la matèria “arranjaments” inclogui exercicis de composició o pràctiques compositives que normalment són complementàries. En tots dos casos, la composició NO forma part de la formació essencial de l’alumne/a sinó que és una especialitat que només es pot abordar quan l’alumne/a ja ha assolit un nivell musical en instrument, teoria de la música, lectura musical, harmonia, etc… que ha de ser molt evolucionat. En el nostre cas, la composició es treballa des del primer moment de l’aprenentatge a les classes de llenguatge musical i també a les classes d’instrument -veure instrument matèria  lectura a vista en forma de composició-lectura-, i evoluciona fins que l’alumne/a pot treballar-la de manera específica a les classes de composició.

Procés de capacitació creativa:

En la matèria de composició pren una especial importància el procés de capacitació creativa pel qual aconseguim que tots els alumnes i totes les alumnes mobilitzin la seva imaginació, s’impliquin en el procés compositiu, s’identifiquin amb allò que fan i s’atreveixin a mostrar mínimament la seva sensibilitat en les seves creacions. Gràcies als procediments constructius de la nostra metodologia, gràcies al procés de capacitació creativa i gràcies a l’experiència i al saber del nostre professorat aconseguim que TOTS els alumnes aconsegueixin composar peces amb un sentit artístic prou personalitzat i posin en marxa un procés creatiu que considerem que té molt valor a nivell artístic i també en relació al desenvolupament personal de l’alumnat. 

Aplicació de la metodologia:

Tota la formació que assoleix l’alumnat a Taller de Composició és possible gràcies a les formulacions pedagògiques del Mètode Creatiu -aprende a fer música construint música amb sentit artístic amb procés de capacitació creativa inclós en la realització dels propis exercicis-, i gràcies als procediments ACTIUS, CONSTRUCTIUS i CREATIUS dissenyats amb els models de la metodologia, i que fan possible que els alumnes puguin aprendre a fer música construint música amb “sentit musical” i amb “contingut artístic” des del primer moment de l’aprenentatge.