SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA de l’ALUMNAT

i PLA de TREBALL PERSONALITZAT

Les directores es fan responsables de la formació de totes i tots els alumnes de MusicActiva. L’ atenció és totalment personalitzada i preveu sessions individuals en cas que sigui necessari i realitzades personalment per les directores pedagògiques.

 

Espai Personal de cada alumne/a amb:

PLA de TREBALL PERSONAL

MATERIAL d’ESTUDI

MATERIAL pel SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ

INFORMACIÓ MARES i PARES: mares i pares podeu accedir a l’espai per fer el seguiment del vostre fill/a.

1 cop a l’any pugem a l’escenari per presentar en concert els nostres repertoris d’instrument d’interpretació i també d’improvisació.

TUTORIA i SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA

de les/els ALUMNES

 

TUTORIA a CÀRREC de DIRECCIÓ PEDAGÒGICA:  

A MusicActiva, les directores pedagògiques i dissenyadores del programa d’estudis i de la metodologia -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló-, actuen com a TUTORES i es fan càrrec personalment de la formació de TOTES i TOTS els alumnes de MusicActiva. L’ acció de TUTORIA consisteix en realitzar TOTES les accions que són necessàries per definir i dirigir la formació de l’alumnat: accions prèvies a l’inici de les classes, ACTIVITATS de SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA de l’ALUMNAT, amb avaluació dels resultats formatius assolits i ATENCIÓ PERSONALITZADA i INDIVIDUALIZADA per l’alumnat que ho necessita. Les accions concretes són les següents: 

 

ACCIONS de SEGUIMENT PRÈVIES a INICIAR la FORMACIÓ:

 

REUNIÓ INFORMATIVA per a MARES i PARES  o  alumnes ADULTS:

Prèviament a la matriculació i prèviament també a que l’alumne/a inicïi les classes, és imprescindible que mares i pares d’alumnes i també els alumnes adults, hagin realitzat la reunió informativa. A la reunió informativa expliquem mitjançant la realització d’exercicis i d’una manera pràctica i molt entenedora el funcionament de la metodologia i del programa d’estudis. L’ objectiu és que els alumnes adults i també les mares i pares dels infants i dels adolescents coneguin els continguts de la formació “…què aprenem?”-, …com ho aprenem?” i centrin l’atenció en els continguts de la formació. La reunió és la primera acció de comunicació, informació i assessorament a mares i pares i també a alumnes adults, que hem de poder realitzar per conèixer el que estem fent i per establir la relació de col.laboració i de confiança que és imprescindible per fer efectiva la formació.

 

PROVA de NIVELL i per TRIAR INSTRUMENT: 

A partir dels 6 anys TOTS els nous alumnes i les noves alumnes fan prova de nivell individual. Els objectius de la prova són:

 • conèixer les característiques personals de l’alumne/a.
 • determinar el nivell de formació musical que té, independentment que sigui l’efecte d’una formació acadèmica, formació autodidàctica o de la seva capacitat intuïtiva.
 • prova d’instrument: observar i analitzar la relació que estableix amb cada instrument, per poder triar l’instrument que ha d’aprendre a tocar.
 • PLA de TREBALL PERSONAL de CADA ALUMNE/A: a partir dels resultats de la prova, els directors pedagògics construeixen el PLA de TREBALL PERSONAL de cada alumne/a, on determinen les assignatures, les matèries i els nivells del Programa d’Estudis que ha de cursar l’alumne/a i on especifiquen les consignes que ha de seguir el professorat per impartir la formació.

Espai Personal de cada alumne/a amb:

PLA de TREBALL PERSONAL

MATERIAL d’ESTUDI

MATERIAL pel SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ

INFORMACIÓ MARES i PARES: mares i pares podeu accedir a l’espai per fer el seguiment del vostre fill/a.

1 cop a l’any pugem a l’escenari per presentar en concert els nostres repertoris d’instrument d’interpretació i també d’improvisació.

ACCIONS de SEGUIMENT VIA PLATAFORMA MUSICACTIVA:

 

Espai de l’alumne/a a la Plataforma MusicActiva: cada alumne/a disposa d’un espai personal i privat a la Plataforma MusicActiva al qual pot accedir utilitzant la seva contrasenya. Les mares i pares dels infants i dels alumnes adolescents, podeu accedir també a l’espai de manera que podreu saber en tot moment què està treballant el vostre fill/a tant a les classes com, si és el cas, en forma de deures, les accions de seguiment que està realitzant i la valoració que fem els directors pedagògics de la seva evolució.

Continguts de l’Espai de l’Alumna/e: a l’espai de l’Alumna/e trobareu el següent material i la següent informació:

 • PLA de TREBALL PERSONAL: previsió de les assignatures, les matèries i els nivells de matèria i del Programa d’Estudis que ha de cursar l’alumne/a.
 • SEGUIMENT via PLATAFORMA: accions per al seguiment i l’avaluació de l’evolució formativa de l’alumne/a que ha de realitzar al llarg del curs utilitzant els mitjans de la plataforma: enregistrament i enviament d’àudios i vídeos etc…
 • SEGUIMENT via ESCENIFICACIONS: concerts i escenificacions en les quals ha de participar al llarg del curs audicions de fi de nivell / concerts d’alumnes, etc…- amb la data prevista per realitzar l’escenificació.
 • DEURES: especificació de les feines que ha de fer l’alumne/a a casa en forma de deures en cas que ja estigui fent deures -veure: funció formativa dels deures / deures a cada nivell del programa-.
 • MATERIAL DIDÀCTIC: materials didàctics que necessita per realitzar totes les accions descrites:
  • DEURES – SEGUIMENT – PREPARACIÓ d’AUDICIONS i CONCERTS. Els materials consisteixen en:  GUIONS d’ESTUDI, PARTITURES i TUTORIALS MUSICACTIVA en forma d’ÀUDIO o de VíDEO.

Qui pot accedir a l’Espai de l’Alumne/a? a l’espai hi pot accedir: l’alumne/a / mares i pares d’alumnes / professorat assignat per impartir les classes.

Qui gestiona l’espai? L’espai està construït, actualizat i gestionat pels directors pedagògics i tutors responsables de la formació de TOTES i TOTS els alumnes de MusicActiva.

 

ACCIONS de SEGUIMENT INTERN:

Seguiment classe per classe:

 • Seguiment classes d’instrument: dels nivells 1 al 4 utilització del full de seguiment del llibre d’instrument.
 • Seguiment classe per classe de llenguatge musical: “reixa” del professor/a.
 • Informes trimestrals interns: cada fi de trimestre les professores i professors elaboren l’informe trimestral on especifiquen els nivells treballats i els nivells resolts per l’alumne/a en cada matèria treballada. L’informe és intern i serveix perquè el professorat hagi d’analitzar i avaluar els resultats formatius aconseguits, perquè els directors pedagògics puguin saber la valoració que fa el professorat, i perquè quedi constància per escrit de la feina realitzada.

Alertes…!!!!!: sistema d’alertes entre professorat i direcció pedagògica. a partir de l’Alerta i sempre que sigui necessari, els directors pedagògics es posen en contacte amb mares i pares. Sistema equivalent per alumnes adults.

 

1 cop a l’any pugem a l’escenari per presentar en concert els nostres repertoris d’instrument d’interpretació i també d’improvisació.

SEGUIMENT via CONCERTS i ESCENIFICACIONS

 

SEGUIMENT via CONCERTS i ESCENIFICACIONS -seguiment en forma d’escenificacions: audicions, concerts i “trobades” de conte musical. Les escenificacions compleixen les següents funcions formatives:

  • Experiència escènica: cultiu de l’experiència escènica de l’alumne/a amb tot el contingut formatiu que comporta
  • Participació de mares i pares en el procés formatiu
  • Seguiment de l’evolució formativa de l’alumne/a: comprovació en escena de la valoració que hem fet a través de les accions de seguiment intern i del seguiment via plataforma.
  • Quines escenificacions fem? 
    • TROBADES MUSICACTIVA de CONTE MUSICAL -P3-P4-P5-.

    • TROBADES MUSICACTIVA de LLENGUATGE MUSICAL nivell 1 i 2.

    • AUDICIONS FI DE CURS d’INSTRUMENT: nivells 1-2-3-4 d’instrument.

    • CONCERTS D’ALUMNES: a partir del nivell 5 d’instrument.

    • PROJECTES TALLER DE COMPOSICIÓ: presentació de composició.

 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: atenció personal i individualitzada per l’alumnat que ho necessita. Sempre que cal us proposarem realitzar sessions individuals per fer el suport necessari al vostre fill/a. Les sessions estan realitzades personalment per les directores pedagògiques.

INFORMA’T….!!!!!

REUNIONS INFORMATIVES

Assisteix a les reunions informatives on descobriràs el funcionament de la metodologia mitjançant la realització pràctica d’exercicis.

SOL·LICITA ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS OMPLINT EL FORMULARI