LLENGUATGE MUSICAL

aprendre a parlar, llegir i escriure música amb els exercicis d’improvisació i de composició rítmica i melòdica

del «Mètode Creatiu» 

Què aprenem a Llenguatge Musical?… Com ho aprenem?

  • Parlar, llegir i escriure música: a llenguatge musical aprenem a “parlar, llegir i a escriure” música amb els exercicis d’improvisació amb que aprenem a “parlar” -és a dir, a construir i fer música a nivell oral- i els exercicis de composició amb que aprenem a llegir i a escriure la música que hem construït a nivell oral -és a dir, amb els quals aprenem a construir i fer música a nivell escrit-. 
  • Llegir a vista una partitura: quan ja hem après a “parlar, llegir i escriure” música amb un determinat material musical -unes notes, unes escales, unes figures rítmiques, uns intèrvals, uns acords-, tenim la formació necessària per poder llegir una partitura on hi hagi escrita una música que estigui construïda amb el mateix “material sonor” amb que hem après a improvisar i a composar. A més a més, els procediments de la nostra metodologia, permeten que l’alumnat aprengui a llegir música a temps musical real i SENSE haver d’estudiar ni preparar prèviament la lectura. D’això se’n diu “llegir a vista”.
  • Saber fer un dictat escrit: tanmateix, quan sabem “parlar, llegir i escriure” música amb un determinat material musical, tenim la formació necessària per poder recordar una música que hem escoltat o que hem inventat a nivell oral, per poder analitzar la seva estructura rítmica i melòdica, i per poder escriure-la correctament utilitzant els corresponents grafismes musicals. D’això se’n diu saber fer un “dictat escrit” o saber fer una “transcripció”.

Comparació amb el solfeig i la teoria de la música tradicional

i comparació amb el «llenguatge musical» impartit amb els procediments «interpretatius» tradicionals.

Comparació amb el solfeig i la teoria de la música de la formació músical tradicional:

Les classes de LLENGUATGE MUSICAL no són classes de solfeig ni tampoc són classes de teoria de la música!!! La formació que aconsegueix l’alumnat a l’assignatura de “llenguatge musical” inclou TOTS els continguts que es pretenen ensenyar a les classes de “solfeig” i de “teoria” de la música tradicionals, però degudament completats i degudament impartits per a que  l’alumnat pugui extreure un coneixement complet del funcionament del Sistema Musical Tradicional i de la manera en què l’hem d’utilitzar per poder fer música amb contingut artístic:

  • comparació amb el solfeig:  l’objectiu del solfeig tradicional és que l’alumnat faci pràctiques de lectura musical. La formació que aconseguim a llenguatge musical ens ensenya a llegir música llegint “a vista” la partitura, és a dir, aprendre a llegir dient el nom de les notes, afinant i llegint a temps real sense necessitat d’haver estudiat i practicat prèviament.
  • comparació amb teoria de la música: l’’objectiu de les classes de teoria de la música tradicional és que l’alumnat aprengui uns determinats conceptes teòrics sobre alguns aspectes del funcionament del sistema musical.  Moltes vegades la formació teòrica tradicional es limita a que l’alumnat  pugui “entendre” els grafismes amb què està escrita la música que vol aprendre a llegir. La formació que aconseguim a llenguatge musical inclou el coneixement de tots els conceptes teòrics que constitueixen la “teoria de la música”, conceptes que en els procediments “interpretatius” tradicionals s’aprenen de manera totalment teòrica tal i com el seu nom denota i per tant, a través de conceptes verbalitzats, i que els procediments de la nostra metodologia, permeten aprendre de manera totalment activa i a través de l’experiència i l’ experimentació pràctica. 
  • formació que ens aporta el llenguatge musical: la formació que assoleix l’alumna/e a l’assignatura de “llenguatge musical” inclou com ja hem vist, els continguts de les matèries tradicionals però té un objectiu i un abast molt més ampli i molt diferent al del solfeig i la teoria tradicionals, ja que tal i com hem explicat, l’alumnat aprèn a “parlar llegir i escriure” música a nivell “rítmic, melòdic i harmònic”, i això el permet descobrir el funcionament del Sistema Musical en la seva totalitat i descobrir el que és el més important, que és la manera en que ha d’utilitzar el Sistema Musical per aprendre a fer música amb “contingut artístic”. 

Comparació amb el llenguatge musical que s’imparteix a les escoles que segueixen utilitzant procediments “interpretatius” tradicionals: la formació que assoleix l’alumnat a les classes de llenguatge musical que planteja la nostra metodologia, també és molt diferent a la que es pot aconseguir a la majoria d’escoles que actualment imparteixen classes que anomenen “classes de llenguatge musical”, on malgrat el canvi de nom en relació a les classes de solfeig i de teoria de la música, es segueixen impartint els mateixos continguts, utilitzant procediments aparentment renovats però que continuen fonamentats en una concepció “interpretativa” de l’aprenentatge i com a conseqüència, NO garanteixen ni tant sols que l’alumnat pugui aprendre a realitzar les operacions bàsiques que pretén aconseguir la formació tradicional. L’exemple més clar de les mancances formatives de les classes de llenguatge musical impartides amb procediments intepretatius tradicionals són les dificultats que presenten un percentatge elevadíssim de l’alumnat per a llegir a vista afinant correctament o per resoldre correctament un dictat escrit. Aquestes són mancances que es denoten en la realització d’operacions musicals concretes, però la mancança més gran és que no ensenyen el que hauria de ser més important i consubstancial a les classes de llenguatge musical, que és que l’alumnat construeixi un “llenguatge musical” amb “sentit musical” suficientment significatiu i suficientment personalitzat com perquè pugui fer música amb contingut artístic.

MATÈRIES de LLENGUATGE MUSICAL

Construcció dels sistema rítmic musical i articulació del «llenguatge rítmic» personalitzat mitjançant la realització dels exercicis d’improvisació rítmica. 

Aprendre a llegir i a escriure ritmes mitjançant la improvisació i la composició de fragments  “mètrics”. Inclou lectura a vista, dictat escrit i transcripció.

Descobrir el funcionament melòdic del sistema tonal i construir el llenguatge melòdic personal de l’alumnat, mitjançant la improvisació i la composició de fragment melòdics.